Scientific Committee

28 October

Presidents

Pingkai Ouyang, José Antonio Mayoral

Members

Xu Qiao, Weihong Xing, Blanca Ros Latienda, Xiaodong Shen, Teresa Gálvez,Yiqun Fan, Ángel Lanas,Wenzhong Yang, María Jesús Lázaro,Bingfang He, Jianpu Wang, Hongyu Chen, Wanqin Jin, Zhongwei Gu.

Conference Chairman

Xu Qiao, José Antonio Mayoral

Organizing committee

President

Shengjie Niu, Weihong Xing

Vice president

Xiaodong Shen, Su Jing

Members

Maodi Tong, Guofeng Guan, Guangming Zhang, Yongxiang Fu, Yuwen Cui, Rafael de Miguel

30 October

Organization

Organizers

China Medical City, University of Zaragoza

Supporting Organizations

Nanjing Tech University, The Aragonese Foundation for Research & Development (ARAID)

Attendees

Enterprises of China Medical City, Representatives of Nanjing Tech University, Representatives of University of Zaragoza, Members of the management committee

Speakers

Fengwei Huo

Hongyu Chen

Jianpu Wang

Jixin Zhu

Kequan Chen

Li Jun

Lili Zhao

Liwu Mo

Ningzhong Bao

Tianyue Jiang

Weiyi Zheng

Xiangyu Zhao

Xiao Huang

Zhigang Zhang

Zhongwei Gu

Zongpin Shao

José Antonio Mayoral

Carlos Martin

Luis Alberto Angurel

Rosa Ros

Pilar Martín-Duque

Javier Campo

Carlos Sánchez-Somolinos

María Jesús Lázaro

Fernando Lahoz

M. Concepción Gimeno

Elisabet Pires

Pilar Pina

Emilio J. Juarez-Perez

Raul Arenal

José Ramón Paño

Jon Schoorlemmer